جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
L0579 Lactic acid 13,5351 50-21-5 C3H6O3 500g GR
Lactic acid, 85.0-92.0% 13,5351 50-21-5 C3H6O3 20kg Bag
L0017 Lactic acid, 85.0-92.0% (T) 13,5351 50-21-5 C3H6O3 500g EP
L0018 Lactic acid, 85.0-92.0% (T) 13,5351 50-21-5 C3H6O3 1kg EP
L0578 Lactic acid, 85.0-92.0% (T) 13,5351 50-21-5 C3H6O3 25kg EP
L0672 Lactose 63-42-3 C12H22O11 50kg KP
L0671 Lactose 12,5356 5989-81-1 C12H22O11·H2O 25kg KP
L0670 Lactose 63-42-3 C12H22O11 20kg KP
L0669 Lactose 63-42-3 C12H22O11 1kg KP
L0671 Lactose 63-42-3 C12H22O11 25kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف