جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0377 2-Ethoxyethanol, 99.0% (GC) 13,3786 110-80-5 C4H10O2 500mL EP
E0464 2-Ethoxyethanol, 99.0% (GC) 13,3786 110-80-5 C4H10O2 200L EP
E0506 2-Ethoxyethanol, 99.0% (GC) (=Ethylene glycol monoethyl ether) 13,3786 110-80-5 C4H10O2 500mL GR
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 13,6064 111-90-0 C6H14O3 18L Can
E1040 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 99.0% (GC) 13,6064 111-90-0 C6H14O3 500mL GR
E1039 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 99.0% (GC) 13,6064 111-90-0 C6H14O3 1L GR
D1191 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,6064 111-90-0 C6H14O3 18L EP
D1189 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,6064 111-90-0 C6H14O3 500mL EP
D1190 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,6064 111-90-0 C6H14O3 1L EP
E0922 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,6064 111-90-0 C6H14O3 200L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف