جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
C1717 n-Caprylic acid, 99.0% (=Octanoic acid) 13,1771 124-07-2 C8H16O2 500mL GR
N-Chlorosuccinimide, >98% 13,2183 128-09-6 C4H4ClNO2 20kg Bag
C1938 N-Chlorosuccinimide,>98.0% 13,2183 128-09-6 C4H4ClNO2 500g GR
C1936 N-Chlorosuccinimide,>98.0% 13,2183 128-09-6 C4H4ClNO2 25g GR
C1937 N-Chlorosuccinimide,>98.0% 13,2183 128-09-6 C4H4ClNO2 100g GR
n-Decane, 98.5% 124-18-5 C10H22 18L Can
D1659 n-Decyl alcohol 13,2875 112-30-1 C10H22O 500mL GR
D1660 n-Decyl alcohol 13,2875 112-30-1 C10H22O 1L GR
H1059 n-Heptane, 95.0% (GC) 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 1L EP
H1146 n-Heptane, 95.0% (GC) 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 500mL EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف