جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0165 Iron(II) sulfate heptahydrate, 98.0-102.0% (T) 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 1kg EP
I0613 Iron(II) sulfate heptahydrate, 98.0-102.0% (T) 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 25kg EP
I0175 Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.0-102.0% (T) 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 1kg GR
I0176 Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.0-102.0% (T) 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 25kg GR
I0173 Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.0-102.0% (T) 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 500g GR
I0182 Iron(II) sulfide, 50.0% (T) 13,4092 1317-37-9 FeS 500g CP
I0184 Iron(II) sulfide, 50.0% (T) 13,4092 1317-37-9 FeS 1kg CP
I0191 Iron(II,III) oxide, black (Fe3O4) 13,4073 1317-61-9 Fe3O4 1kg CP
I0775 Iron(II,III) oxide, black (Fe3O4) 13,4073 1317-61-9 Fe3O4 20kg
I0189 Iron(II,III) oxide, black (Fe3O4) [1317-61-9] 13,4073 1317-61-9 Fe3O4 500g CP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف