جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
n-Butyl acrylate, >99.0% 13,1538 141-32-2 C7H12O2 44.5kg Drum
B1178 n-Butyl stearate 13,1589 123-95-5 CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3 25g EP
B1407 n-Butylamine, 99.5% 13,1542 109-73-9 C4H11N 1L GR
B1346 n-Butylamine, 99.5% 13,1542 109-73-9 C4H11N 500mL GR
n-Butylamine, >99.8% 13,1542 109-73-9 C4H11N 18L Can
B1430 n-Butylamine,>99.8% 13,1542 109-73-9 C4H11N 500mL GR
B1431 n-Butylamine,>99.8% 13,1542 109-73-9 C4H11N 1L GR
B2106 n-Butyraldehyde, 98.0% 13,1591 123-72-8 C4H8O 500mL
n-Butyric acid, 99.0% 13,1593 107-92-6 CH3CH2CH2COOH 18L Can
C1718 n-Caprylic acid, 99.0% 13,1771 124-07-2 C8H16O2 1L GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف