جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
G0233 L-Glutamic acid, 99.0% (T) 13,4482 56-86-0 HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H 25g GR
G0754 L-Glutamic acid, 99.0% (T) 13,4482 56-86-0 HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H 10kg GR
H0605 l-Histidine hydrochloride monohydrate,>99.0% 5934-29-2 C6H9N3O2·HCl·H2O 100g GR
H0604 l-Histidine hydrochloride monohydrate,>99.0% 5934-29-2 C6H9N3O2·HCl·H2O 25g GR
H1228 L-Histidine, >98.5% 13,4741 71-00-1 C6H9N3O2 100g GR
H0162 l-Histidine, >98.5% 13,4741 71-00-1 C6H9N3O2 25g GR
L0740 L-Leucine, 99.0% 13,5470 61-90-5 C6H13NO2 25g GR
L0741 L-Leucine, 99.0% 13,5470 61-90-5 C6H13NO2 100g GR
M1317 L-Methionine, 99.0% 13,6004 63-68-3 C5H11NO2S 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف