جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
C2905 L-Cysteine hydrochloride, anhydrous 52-89-1 C3H8ClNO2S 25g GR
C2902 L-Cysteine, 99.0% 13,2810 52-90-4 C3H7NO2S 500g GR
C2903 L-Cysteine, 99.0% 13,2810 52-90-4 C3H7NO2S 1kg GR
C2190 L-Cysteine, 99.0% 13,2810 52-90-4 C3H7NO2S 25g GR
C2191 L-Cysteine, 99.0% 13,2810 52-90-4 C3H7NO2S 100g GR
C2909 L-Cystine,>99.0% 13,2811 56-89-3 C6H12N2O4S2 1kg GR
C2140 L-Cystine,>99.0% 13,2811 56-89-3 C6H12N2O4S2 100g GR
C2139 L-Cystine,>99.0% 13,2811 56-89-3 C6H12N2O4S2 25g GR
C2908 L-Cystine,>99.0% 13,2811 56-89-3 C6H12N2O4S2 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف