جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
O0316 0.5mol/l-Oxalic acid solution (1N) 144-62-7 HOOCCOOH 20L
O0188 0.5mol/L-Oxalic acid solution (1N) 144-62-7 HOOCCOOH 1L
O0183 0.5mol/L-Oxalic acid solution (1N) 144-62-7 HOOCCOOH 500ml
0.5mol/l-Oxalic acid solution (1N) 144-62-7 HOOCCOOH 20L CAN
O0105 0.05mol/L-Oxalic acid solution (N/10) 144-62-7 HOOCCOOH 1L
O0103 0.05mol/L-Oxalic acid solution (N/10) 144-62-7 HOOCCOOH 500ml
O0184 0.0125mol/L-Oxalic acid solution (N/40) 144-62-7 HOOCCOOH 500ml
O0276 Oxalic acid, anhydrous, 98.0% 13,6980 144-62-7 HOOCCOOH 500g EP
O0307 Oxalic acid, anhydrous, 98.0% 13,6980 144-62-7 HOOCCOOH 25kg EP
O0275 Oxalic acid, anhydrous, 99.0% 13,6980 144-62-7 HOOCCOOH 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف