جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0848 Iodine pentoxide, 98.0% (T) 13,5041 12029-98-0 I2O5 25g EP
I0604 0.5mol/L-Iodine solution (1N) 13,5036 7553-56-2 I2 1L
I0603 0.5mol/L-Iodine solution (1N) 13,5036 7553-56-2 I2 500mL
I0076 0.05mol/L-Iodine solution (N/10) 13,5036 7553-56-2 I2 1L NG
I0074 0.05mol/L-Iodine solution (N/10) 13,5036 7553-56-2 I2 500mL
I0665 0.05mol/L-Iodine solution (N/10) 13,5036 7553-56-2 I2 18L
I0713 0.005mol/L-Iodine solution (N/100) 13,5036 7553-56-2 I2 500mL
I0712 0.01mol/L-Iodine solution (N/20) 13,5036 7553-56-2 I2 500mL
Iodine, 99.0% 13,5036 7553-56-2 I2 50kg Can
I0086 Iodine, 99.0% (T) 13,5036 7553-56-2 I2 500g EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف