جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
O0120 Oxalic acid dihydrate 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 25kg CP
O0093 Oxalic acid dihydrate, 99.0% (T) 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 1kg EP
O0091 Oxalic acid dihydrate, 99.0% (T) 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 500g EP
O0312 Oxalic acid dihydrate, 99.0% (T) 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 20kg EP
P0290 Oxalic acid dihydrate, 99.0% (T) 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 25kg EP
Oxalic acid dihydrate, >99.5% 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 20kg Bag
Oxalic acid dihydrate, >99.5% 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 25kg Bag
O0095 Oxalic acid dihydrate,>99.5% 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 500g GR
O0097 Oxalic acid dihydrate,>99.5% 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 1kg GR
O0098 Oxalic acid dihydrate,>99.5% 13,6980 6153-56-6 C2H2O4·2H2O 25kg GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف