جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
D1615 N,N-Dimethylformamide, 99.0% (GC) 13,3269 68-12-2 C3H7NO 4L EP
D0552 N,N-Dimethylformamide, 99.0% (GC) 13,3269 68-12-2 C3H7NO 1L EP
D0900 N,N-Dimethylformamide, 99.0% (GC) 13,3269 68-12-2 C3H7NO 200L EP
D0557 N,N-Dimethylformamide, 99.5% (GC) 13,3269 68-12-2 C3H7NO 500mL GR
D0558 N,N-Dimethylformamide, 99.5% (GC) 13,3269 68-12-2 C3H7NO 1L GR
D2300 N,N-Dimethylformamide, anhydrous, water 13,3269 68-12-2 C8H19N 1L
D2299 N,N-Dimethylformamide, anhydrous, water 13,3269 68-12-2 C8H19N 100ml
D1605 N,N-Dimethylformamide,>99.5% water<0.05% 13,3269 68-12-2 C3H7NO 500mL NAT
M2205 N,N-Methylenebisacrylamide, 98.0% 110-26-9 (CH2=CHCONH)2CH2 500g
M2206 N,N-Methylenebisacrylamide, 98.0% 110-26-9 (CH2=CHCONH)2CH2 100g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف