جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0680 0.02mol/L-EDTA disodium salt solution (N/50) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 500mL
E0070 EDTA ferric sodium salt trihydrate 13,4062 15708-41-5 C10H12FeN2O8Na·3H2O 25g GR
E0841 EDTA ferric sodium salt trihydrate 13,4062 15708-41-5 C10H12FeN2O8Na·3H2O 500g EP
E1143 EDTA ferric sodium salt trihydrate 13,4062 15708-41-5 C10H12FeN2O8Na·3H2O 10Kg EP
E0991 EDTA ferric sodium salt trihydrate 13,4062 15708-41-5 C10H12FeN2O8Na·3H2O 25kg EP
E0071 EDTA tetrasodium salt tetrahydrate, 99.0% (T) 13,3544 64-02-8 C10H12N2O8Na4·4H2O 500g GR
E0470 EDTA tetrasodium salt tetrahydrate, 99.0% (T) 13,3544 64-02-8 C10H12N2O8Na4·4H2O 1kg GR
E1142 EDTA tetrasodium salt tetrahydrate, 99.0% (T) 13,3544 64-02-8 C10H12N2O8Na4·4H2O 20kg GR
E0955 EDTA trisodium salt hydrate, 95.0% 85715-60-2 500g GR
E0840 EDTA, 99.0% (T) 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 1kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف