جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0700 0.01mol/L-EDTA disodium salt solution (N/100) 13,3543 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 1L
E0699 0.01mol/L-EDTA disodium salt solution (N/100) 13,3543 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 500mL
E0477 0.05mol/L-EDTA disodium salt solution (N/20) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 1L
E0479 0.05mol/L-EDTA disodium salt solution (N/20) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 500mL
E0678 0.025mol/L-EDTA disodium salt solution (N/40) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 500mL
E0679 0.025mol/L-EDTA disodium salt solution (N/40) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 1L
E0677 0.2mol/L-EDTA disodium salt solution (N/5) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 1L
E0676 0.2mol/L-EDTA disodium salt solution (N/5) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 500mL
E1155 0.2mol/l-EDTA disodium salt solution (N/5) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 20L
E0681 0.02mol/L-EDTA disodium salt solution (N/50) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 1L

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف