جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0343 Ethylene glycol, 99.5% (GC) 13,3832 107-21-1 C2H6O3 500g EP
E0462 Ethylene glycol, 99.5% (GC) 13,3832 107-21-1 C2H6O3 225kg EP
E0644 Ethylene glycol, 99.9% 13,3832 107-21-1 C2H6O3 1kg GR
E0643 Ethylene glycol, 99.9% 13,3832 107-21-1 C2H6O3 500g GR
E0820 Ethylenediamine dihydrochloride, 98.0% 13,3829 333-18-6 C2H8N2·2HCl 100g EP
E0803 Ethylenediamine dihydrochloride, 98.0% 13,3829 333-18-6 C2H8N2·2HCl 25g EP
E0417 Ethylenediamine, anhydrous, 98.0% (T) 13,3829 107-15-3 C2H8N2 500mL EP
E0698 Ethylenediamine, anhydrous, 98.0% (T) 13,3829 107-15-3 C2H8N2 1L EP
E0861 Ethylenediamine, anhydrous, 98.0% (T) 13,3829 107-15-3 C2H8N2 200L
E0600 Ethylenediamine, anhydrous,>99.0% (T) 13,3829 107-15-3 C2H8N2 500mL GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف