جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0515 Ethylene glycol monoisopropyl ether, 99.0% 109-59-1 C5H12O2 15kg
Ethylene glycol monoisopropyl ether, 99.0% 109-59-1 C5H12O2 15kg Can
E0516 Ethylene glycol monoisopropyl ether, 99.0% (d=0.904) 109-59-1 C5H12O2 1L GR
Ethylene glycol, 99.0% 13,3832 107-21-1 C2H6O3 20kg Can
Ethylene glycol, 99.0% 13,3832 107-21-1 C2H6O3 225kg Drum
E0800 Ethylene glycol, 99.5% 13,3832 107-21-1 C2H6O3 500g GR
E0799 Ethylene glycol, 99.5% 13,3832 107-21-1 C2H6O3 1kg GR
E0407 Ethylene glycol, 99.5% (GC) 13,3832 107-21-1 C2H6O3 20kg EP
E0988 Ethylene glycol, 99.5% (GC) 13,3832 107-21-1 C2H6O3 4L EP
E0406 Ethylene glycol, 99.5% (GC) 13,3832 107-21-1 C2H6O3 1kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف