جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T0475 o-Tolidine solution (0.1%)   13,9591 119-93-7 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2 500ml
T0476 o-Tolidine solution (0.1%)   13,9591 119-93-7 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2 1L
T1218 o-Tolidine solution (0.3%)   13,9591 119-93-7 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2 500ml
T1462 o-Tolidine(pract), 95.0% 13,9591 119-93-7 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2 25g
T1706 o-Toluidine, 99.0% 13,9674 95-53-4 C7H9N 100ml
T1707 o-Toluidine, 99.0% 13,9674 95-53-4 C7H9N 500ml
T1703 o-Toluidine,>99.5% 13,9674 95-53-4 C7H9N 100ml
T1702 o-Toluidine,>99.5% 13,9674 95-53-4 C7H9N 25ml
O0181 3-Octanone, 99.0% 13,3799 106-68-3 C8H16O 25ml GR
O0182 3-Octanone, 99.0% 13,3799 106-68-3 C8H16O 50ml GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف