جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0651 Indium sulfate, anhydrous, 99.99% 13,4978 13464-82-9 In2(SO4)3 25g HGR
I0652 Indium sulfate, anhydrous, 99.99% 13,4978 13464-82-9 In2(SO4)3 100g HGR
I0644 Indium(III) chloride, hydrous, 99.99% 13,4980 22519-64-8 InCl3·xH2O 25g HGR
I0702 Indium(III) chloride, hydrous, 99.99% 13,4980 22519-64-8 InCl3·xH2O 50g HGR
I0643 Indium(III) chloride, hydrous, 99.99% 13,4980 22519-64-8 InCl3·xH2O 10g HGR
I0646 Indium(III) fluoride, hydrous, 99.9% 13,4981 14166-78-0 InF3·xH2O 10g HGR
I0645 Indium(III) fluoride, hydrous, 99.9% 13,4981 14166-78-0 InF3·xH2O 5g HGR
I0693 Indium(III) nitrate hydrous, 99.99% 13465-14-0 In(NO3)3·xH2O 50g HGR
I0691 Indium(III) nitrate hydrous, 99.99% 13465-14-0 In(NO3)3·xH2O 10g HGR
I0692 Indium(III) nitrate hydrous, 99.99% 13465-14-0 In(NO3)3·xH2O 25g HGR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف