جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
F0143 Fluoroboric acid, 50wt% solution in water 13,4175 16872-11-0 HBF4 500g
F0795 Fluoroboric acid, 50wt% solution in water 13,4175 16872-11-0 HBF4 25kg
F0278 Folic acid 13,4247 59-30-3 C19H19N7O6 25g EP
F0249 Formaldehyde solution 13,4259 50-00-0 CH2O 10kg KP
F0250 Formaldehyde solution 13,4259 50-00-0 CH2O 20kg KP
F0251 Formaldehyde solution 13,4259 50-00-0 CH2O 25kg KP
F0163 Formaldehyde solution, 35.0% (T) 13,4259 50-00-0 CH2O 20kg EP
F0161 Formaldehyde solution, 35.0% (T) 13,4259 50-00-0 CH2O 500g EP
F0162 Formaldehyde solution, 35.0% (T) 13,4259 50-00-0 CH2O 1kg EP
Formaldehyde, 35.0% 13,4259 50-00-0 CH2O 20kg Can

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف