جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0060 EDTA disodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 1kg EP
E0061 EDTA disodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 20kg EP
EDTA disodium salt dihydrate, 99.5% 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 20kg Bag
E0063 EDTA disodium salt dihydrate, 99.5% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 500g GR
E0062 EDTA disodium salt dihydrate, 99.5% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 25g GR
E0064 EDTA disodium salt dihydrate, 99.5% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 1kg GR
E0958 EDTA disodium salt dihydrate,>99.0% 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 1kg P.a.
E0024 0.1mol/L-EDTA disodium salt solution (N/10) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 1L
E0022 0.1mol/L-EDTA disodium salt solution (N/10) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 500mL
E0863 0.1mol/L-EDTA disodium salt solution (N/10) 13,4819 139-33-3 [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 200L

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف