جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0975 Ethyl fluoroacetate, 98.0% 13,4194 459-72-3 FCH2COOC2H5 500g
E1180 Ethyl formate, 97.0% 190-94-4 HCOOC2H5 500mL EP
E0985 2-Ethyl hexyl acrylate, 99.0% 103-11-7 CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 1L EP
E1038 2-Ethyl hexyl acrylate, 99.0% 103-11-7 CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 18L EP
E0986 2-Ethyl hexyl acrylate, 99.0% 103-11-7 CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 500mL EP
E0983 2-Ethyl hexyl acrylate, 99.5% 103-11-7 CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 1L GR
E0984 2-Ethyl hexyl acrylate, 99.5% 103-11-7 CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 500mL GR
E0804 Ethyl succinate, 99.0% 123-25-1 C8H14O4 25g
2-Ethyl-1-hexanol, 95.0% 13,3842 104-76-7 C8H18O 18L Can
E0300 2-Ethyl-1-hexanol, 99.0% 13,3842 104-76-7 C8H18O 1L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف