جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0234 Ethyl alcohol, 99.5% (Sp.gr) 13,3795 64-17-5 C2H6O 500mL EP
E1166 Ethyl alcohol, 99.5% Denatured (Sp.gr) 13,3795 64-17-5 18L
E0690 Ethyl alcohol, anhydrous, 99.9% 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L GR
E1156 Ethyl alcohol, anhydrous, 99.9% 13,3795 64-17-5 C2H6O 1gal EL
E1153 Ethyl alcohol, anhydrous, 99.9% 13,3795 64-17-5 C2H6O 4L AR
E1139 Ethyl alcohol, anhydrous, 99.9% 13,3795 64-17-5 C2H6O 1L AR
E0243 Ethyl alcohol, anhydrous, 99.9% (Sp.gr) 13,3795 64-17-5 C2H6O 1L GR
E0691 Ethyl alcohol, anhydrous, 99.9%(sp.gr) 13,3795 64-17-5 C2H6O 4L HPLC
E0750 Ethyl benzoate, 99+% 13,3802 93-89-0 C6H5COOC2H5 500g GR
E0751 Ethyl benzoate, 99+% 13,3802 93-89-0 C6H5COOC2H5 1kg GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف