جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E1095 Ethyl alcohol, 94.5% 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L EP
E1144 Ethyl alcohol, 94.5% 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L EP
E1169 Ethyl alcohol, 94.5% (PE bottle) 13,3795 64-17-5 C2H6O 4L EP
E1145 Ethyl alcohol, 95.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L KP
Ethyl alcohol, 95.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L Can
Ethyl alcohol, 95.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L Drum
E0218 Ethyl alcohol, 95.0% Denatured (Sp.gr) 200L
E0219 Ethyl alcohol, 95.0% Denatured (Sp.gr) 18L
E0449 Ethyl alcohol, 95.0% Denatured (Sp.gr) 1L
Ethyl alcohol, 95.0%, Denatured 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L Can

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف