جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0611 Ethyl acetoacetate, 99.0% (GC) 13,3793 141-97-9 C6H10O3 500mL EP
E0447 Ethyl acetoacetate, 99.0% (GC) 13,3793 141-97-9 C6H10O3 1L EP
E1062 Ethyl acetoacetate, 99.0% (GC) 13,3793 141-97-9 C6H10O3 1L GR
E0842 Ethyl acrylate,>99.5% 13,3794 140-88-5 C5H8O2 500mL GR
E1049 Ethyl acrylate,>99.5% 13,3794 140-88-5 C5H8O2 18L GR
E0843 Ethyl acrylate,>99.5% 13,3794 140-88-5 C5H8O2 1L GR
E0946 Ethyl alcohol 13,3795 64-17-5 C2H6O 1L NIH
E0223 Ethyl alcohol 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L NIH
E0224 Ethyl alcohol 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L NIH
E0238 Ethyl alcohol 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف