جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
H0787 n-Hexane, 95.0% 13,4712 110-54-3 CH3(CH2)4CH3 4L HPLC
n-Hexane, 95.0% 13,4712 110-54-3 C6H14 18L Can
n-Hexane, 95.0% 13,4712 110-54-3 C6H14 200L Drum
H0114 n-Hexane, 95.0% (GC) 13,4712 110-54-3 C6H14 18L EP
H1053 n-Hexane, 95.0% (GC) 13,4712 110-54-3 C6H14 4L EP
H0115 n-Hexane, 95.0% (GC) 13,4712 110-54-3 C6H14 200L EP
H0112 n-Hexane, 95.0% (GC) 13,4712 110-54-3 C6H14 500mL EP
H0113 n-Hexane, 95.0% (GC) 13,4712 110-54-3 C6H14 1L EP
H1082 n-Hexane, anhydrous, 99.5+%, <0.001% water 13,4712 110-54-3 C6H14 100ml
H1083 n-Hexane, anhydrous, 99.5+%, <0.001% water 13,4712 110-54-3 C6H14 1L

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف