جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
H1074 n-Heptane,>99.0% (GC) 13,4679 142-82-5 CH3(CH2)5CH3 1L GR
H1073 n-Heptane,>99.0% (GC) 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 500mL GR
H0640 n-Hexane 13,4712 110-54-3 C6H14 4L PRA
H0460 n-Hexane 12,4729 110-54-3 C6H14 18L NIH
H0459 n-Hexane 12,4729 110-54-3 C6H14 200L NIH
H0421 n-Hexane 13,4712 110-54-3 C6H14 1L CP
H0109 n-Hexane 13,4712 110-54-3 C6H14 18L CP
H0422 n-Hexane 13,4712 110-54-3 C6H14 200L CP
H0460 n-Hexane 13,4712 110-54-3 C6H14 18L NIH
H0459 n-Hexane 13,4712 110-54-3 C6H14 200L NIH

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف