جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
O0257 n-Octylamine, 99.0% 111-86-4 CH3(CH2)7NH2 25g
C1725 o-Cresol,>99.0% (=2-Cresol) 13,02604 95-48-7 C7H8O 500g GR
C1726 o-Cresol,>99.0% (=2-Cresol) 13,02604 95-48-7 C7H8O 1kg GR
C3198 o-Cresolphthalein 13,2607 596-27-0 C22H18O4 10g
C3201 o-Cresolphthalein 13,2607 596-27-0 C22H18O4 25g
C3197 o-Cresolphthalein 13,2607 596-27-0 C22H18O4 5g
C2222 o-Cresolphthalein solution 500mL
o-Tolidine dihydrochloride, 98.0% 612-82-8 C14H16N2·2HCl 5kg
T0470 o-Tolidine dihydrochloride, 98.0% (T) 612-82-8 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2·2HCl 500g GR
T0469 o-Tolidine dihydrochloride, 98.0% (T) 612-82-8 [-C6H3(CH3)-4-NH2]2·2HCl 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف