جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0020 Indigo carmine 13,4969 860-22-0 C16H8N2Na2O8S2 25g
I0860 Indigo carmine, high purity biological stain (=C.I.73015) 13,4969 860-22-0 C16H8N2Na2O8S2 25g BIO
I0861 Indigo carmine, high purity biological stain (=C.I.73015) 13,4969 860-22-0 C16H8N2Na2O8S2 100g BIO
I0540 Indigo, synthetic 13,4968 482-89-3 C16H10N2O2 100g
I0018 Indigo, synthetic (=Vat blue 1) 13,4968 482-89-3 C16H10N2O2 25g
I0601 Indium standard solution, 1000ppm 100ml AAS
I0654 Indium sulfate hydrous, 99.99% 13,4978 13464-82-9 In2(SO4)3 100g HGR
I0653 Indium sulfate hydrous, 99.99% 13,4978 13464-82-9 In2(SO4)3 25g HGR
I0032 Indium sulfate nonahydrate 13,4978 13464-82-9 In2(SO4)3 25g GR
I0033 Indium sulfate nonahydrate 13,4978 13464-82-9 In2(SO4)3 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف