جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
F0132 Fluorescein disodium salt (=Uranine) 13,4185 518-47-8 C20H10O5Na2 25g EP
F0133 Fluorescein disodium salt (=Uranine) 13,4185 518-47-8 C20H10O5Na2 500g EP
F0293 Fluorescein disodium salt (=Uranine) 13,4185 518-47-8 C20H10O5Na2 100g EP
U0076 Fluorescein disodium salt solution (=Uranine solution) 500mL
F0367 Fluorescein disodium salt [518-47-8] 13,4185 518-47-8 C20H10O5Na2 1kg EP
Fluorescein sodium salt 13,4185 518-47-8 C20H10O5Na2 25kg Can
F0351 Fluorescein [2321-07-5] 13,4185 2321-07-5 C20H12O5 25g EP
F0825 Fluoride ion standard soluion, 1000ppm 100ml IC
F0991 Fluoroboric acid, 50wt% solution in water 13,4175 16872-11-0 HBF4 20kg
F0365 Fluoroboric acid, 50wt% solution in water 13,4175 16872-11-0 HBF4 1kg

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف