جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Z0229 초산.초산나트륨 완충액,PH 4.0 20L
Zinc acetate dihydrate, 98.0% 13,10181 5970-45-6 C4H6O4Zn·2H2O 25kg Bag
Z0013 Zinc acetate dihydrate, 98.0% (T) 13,10181 5970-45-6 C4H6O4Zn·2H2O 1kg EP
Z0011 Zinc acetate dihydrate, 98.0% (T) 13,10181 5970-45-6 C4H6O4Zn·2H2O 500g EP
Z0015 Zinc acetate dihydrate, 98.0% (T) 13,10181 5970-45-6 C4H6O4Zn·2H2O 25kg EP
Z0304 Zinc acetate dihydrate, 99.0% 13,10181 5970-45-6 C4H6O4Zn·2H2O 1kg GR
Z0303 Zinc acetate dihydrate, 99.0% 13,10181 5970-45-6 C4H6O4Zn·2H2O 500g GR
Z0291 0.05mol/L-Zinc acetate solution 500ml
Z0292 0.02mol/L-Zinc acetate solution 500ml
Z0293 0.01mol/L-Zinc acetate solution 500ml

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف