جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
G0878 Arabic Gum, powder 13,14 9000-01-5 500g EP
G0673 Arabic Gum, powder 13,14 9000-01-5 20kg CP
G0395 Concentrated Glycerin, >98.0 % 12,4493 56-81-5 C3H8O3 20kg KP
G0394 Concentrated Glycerin, >98.0 % 12,4493 56-81-5 C3H8O3 25kg KP
G0479 D-(+)-Galactose, 98.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 100g EP
G0480 D-(+)-Galactose, 98.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 500g EP
G0020 D-(+)-Galactose, 98.0% (GC) 13,4356 59-23-4 C6H12O6 25g EP
G0476 D-(+)-Galactose,>99.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 500g GR
G0590 D-(+)-Galactose,>99.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 25g GR
G0475 D-(+)-Galactose,>99.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 100g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف