جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
D2787 Dichloromethane, 99.5% (GC) (=Methylene chloride) 13,6088 75-09-2 CH2Cl2 4 L EP
D0569 Dimethylglyoxime, 98.0% 95-45-4 CH3C(NOH)C(NOH)CH3 25Gr GR
D0344 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,1556 112-34-5 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 18L EP
D0917 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,1556 112-34-5 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 1L EP
D0916 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol,>98.0% (GC) 13,1556 112-34-5 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 500mL EP
D1040 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol,>99.0% 13,1556 112-34-5 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 1L GR
D1039 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol,>99.0% (=Diethylene glycol monobutyl ether) 13,1556 112-34-5 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 500mL GR
D1188 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 99.0% 124-17-4 C10H20O4 1L GR
D0912 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 99.0% 124-17-4 C10H20O4 200L GR
D1187 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 99.0%(=Diethyleneglycolmonobutyletheraceta 124-17-4 C10H20O4 500mL GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف