جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A3365 Acetic acid, glacial, 99.7% 64-19-7 CH3COOH 4Kg Gr
A3479 4-Aminoantipyrine, 98.0% 83-07-8 C11H13N3O 25Gr EP
A2732 Abietic acid 13,5 514-10-3 C20H30O2 25g
A1545 Acetamide,>99.0% (GC) 13,44 60-35-5 C2H5NO 500g GR
A1798 Acetamide,>99.0% (GC) 13,44 60-35-5 C2H5NO 25g GR
Acetanilide,99.0% (T) 13,51 103-84-4 C8H9NO 20kg Bag
A2616 Acetanilide,>99.0% (T) 13,51 103-84-4 C8H9NO 1kg EP
A2291 Acetanilide,>99.0% (T) 13,51 103-84-4 C8H9NO 500g EP
A2653 Acetanilide,>99.0% (T) 13,51 103-84-4 C8H9NO 12.5kg EP
A0025 Acetanilide,>99.0% (T) 13,51 103-84-4 C8H9NO 25kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف