جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T1617 Talc (=Magnesium silicate hydrous) 12,9207 14807-96-6 3MgO·4SiO2·H2O 20kg KP
T1013 Tartaric Acid, >99.7 % (T) 12,9237 87-69-4 C4H6O6 10kg KP
T1014 Tartaric Acid, >99.7 % (T) 12,9237 87-69-4 C4H6O6 20kg KP
T1015 Tartaric Acid, >99.7 % (T) 12,9237 87-69-4 C4H6O6 25kg KP
T2015 Triethanolamine, > 99.0 ~ 107.4 % 102-71-6 C6H15NO3 18Kg KP
T2014 Triethanolamine, > 99.0 ~ 107.4 % 102-71-6 C6H15NO3 1Kg KP
S1610 Trisodium Citrate, >99.0 % 12,8746 6132-04-3 C6H5Na3O7.2H2O 10kg KP
S1630 Trisodium Citrate, >99.0 % 12,8746 6132-04-3 C6H5Na3O7.2H2O 20kg KP
S1450 Trisodium Citrate, >99.0 % 12,8746 6132-04-3 C6H5Na3O7.2H2O 25kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف