جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
S1617 Dried Sodium Carbonate, > 99.0 % (T) 12,8739 497-19-8 CNa2O3 10kg KP
S1618 Dried Sodium Carbonate, > 99.0 % (T) 12,8739 497-19-8 CNa2O3 20kg KP
S1619 Dried Sodium Carbonate, > 99.0 % (T) 12,8739 497-19-8 CNa2O3 25kg KP
S1629 Dried Sodium Sulfite, >97.0 % (T) 12,8831 7757-83-7 Na2O3S 25kg KP
S1628 Dried Sodium Sulfite, >97.0 % (T) 12,8831 7757-83-7 Na2O3S 20kg KP
S1627 Dried Sodium Sulfite, >97.0 % (T) 12,8831 7757-83-7 Na2O3S 10kg KP
S1609 Sodium Acetate trihydrate, >99.5 % (T) 12,8711 6131-90-4 C2H3O2Naㆍ3H2O 20kg KP
S1608 Sodium Acetate trihydrate, >99.5 % (T) 12,8711 6131-90-4 C2H3O2Naㆍ3H2O 10kg KP
S0263 Sodium Acetate trihydrate, >99.5 % (T) 12,8711 6131-90-4 C2H3O2Naㆍ3H2O 25kg KP
S2093 Sodium Benzoate, >99.0 % (T) 12,8725 532-32-1 C7H5O2Na 25kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف