جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
M2021 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 1Kg KP
M2022 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 25Kg KP
M1073 Magnesium Sulfate heptahydrate, 99.0 % 11,5573 10034-99-8 MgSO4·7H2O 10kg KP
M1074 Magnesium Sulfate heptahydrate, 99.0 % 11,5573 10034-99-8 MgSO4·7H2O 20kg KP
M1075 Magnesium Sulfate heptahydrate, 99.0 % 11,5573 10034-99-8 MgSO4·7H2O 25kg KP
M1069 Manganese Sulfate monohydrate, 98.0 ~102.0% 12,5782 10034-96-5 MnO4S·H2O 10kg USP
M1070 Manganese Sulfate monohydrate, 98.0 ~102.0% 12,5782 10034-96-5 MnO4S·H2O 20kg USP
M1071 Manganese Sulfate monohydrate, 98.0 ~102.0% 12,5782 10034-96-5 MnO4S·H2O 25kg USP
M0587 Methanol, >95 v/v% 12,6024 67-56-1 CH4O 18L NIH
M0568 Methanol, >95 v/v% 12,6024 67-56-1 CH4O 200L NIH

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف