جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
M2021 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 1Kg KP
M2022 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 25Kg KP
E0239 Dehydrated Ethanol, >99.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L KP
E0238 Dehydrated Ethanol, >99.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L KP
S1617 Dried Sodium Carbonate, > 99.0 % (T) 12,8739 497-19-8 CNa2O3 10kg KP
S1618 Dried Sodium Carbonate, > 99.0 % (T) 12,8739 497-19-8 CNa2O3 20kg KP
S1619 Dried Sodium Carbonate, > 99.0 % (T) 12,8739 497-19-8 CNa2O3 25kg KP
S1629 Dried Sodium Sulfite, >97.0 % (T) 12,8831 7757-83-7 Na2O3S 25kg KP
S1628 Dried Sodium Sulfite, >97.0 % (T) 12,8831 7757-83-7 Na2O3S 20kg KP
S1627 Dried Sodium Sulfite, >97.0 % (T) 12,8831 7757-83-7 Na2O3S 10kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف