جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
M0824 Methylene Chloride, >99.0 % 12,6140 75-09-2 CH2Cl2 24kg NF
M1072 Methylene Chloride, >99.0 % 12,6140 75-09-2 CH2Cl2 200kg NF
M0825 Methylene Chloride, >99.0 % 12,6140 75-09-2 CH2Cl2 250kg NF
H0460 n-Hexane 12,4729 110-54-3 C6H14 18L NIH
H0459 n-Hexane 12,4729 110-54-3 C6H14 200L NIH
P1984 Phosphoric Acid, 85.0 ~ 88.0 %(T) 12,7500 7664-38-2 H3O4P 1kg NF
P1985 Phosphoric Acid, 85.0 ~ 88.0 %(T) 12,7500 7664-38-2 H3O4P 20kg NF
P1511 Potassium Chloride, >99.0 % (T) 12,7783 7447-40-7 ClK 20kg USP
P1510 Potassium Chloride, >99.0 % (T) 12,7783 7447-40-7 ClK 10kg USP
P1512 Potassium Chloride, >99.0 % (T) 12,7783 7447-40-7 ClK 25kg USP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف