جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
C0174 Calcium Oxide, > 98.0 % 12,1733 1305-78-8 CaO 25kg KP
C0589 Chloroform, >95 v/v% 12,2193 67-66-3 CHCl3 25kg BP
C0569 Chloroform, >95 v/v% 12,2193 67-66-3 CHCl3 250kg BP
C1284 Chloroform, >95 v/v% 12,2193 67-66-3 CHCl3 290kg BP
C1285 Citric Acid, >99.5 % 12,2387 5949-29-1 C6H8O7.H2O 10kg KP
C1286 Citric Acid, >99.5 % 12,2387 5949-29-1 C6H8O7.H2O 20kg KP
C0784 Citric Acid, >99.5 % 12,2387 5949-29-1 C6H8O7.H2O 25kg KP
G0395 Concentrated Glycerin, >98.0 % 12,4493 56-81-5 C3H8O3 20kg KP
G0394 Concentrated Glycerin, >98.0 % 12,4493 56-81-5 C3H8O3 25kg KP
M2021 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 1Kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف