جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A0035 Acetic acid, glacial, > 99.0 % 12,52 64-19-7 C2H4O2 20kg KP
A1288 Acetic acid, glacial, > 99.0 % 12,52 64-19-7 C2H4O2 200L KP
A0099 Acetone, > 95 v/v% 12,64 67-64-1 C3H6O 18L NIH
A0100 Acetone, > 95 v/v% 12,64 67-64-1 C3H6O 200L NIH
A1244 Ammonium Chloride, >99.5~100.5 % 12,537 12125-02-9 H4ClN 1kg USP
A1289 Ammonium Chloride, >99.5~100.5 % 12,537 12125-02-9 H4ClN 10kg USP
A0693 Ammonium Chloride, >99.5~100.5 % 12,537 12125-02-9 H4ClN 20kg USP
A1290 Ammonium Chloride, >99.5~100.5 % 12,537 12125-02-9 H4ClN 25kg USP
B1188 Benzyl alcohol, >98.0% (GC) 12,1159 100-51-6 C7H8O 1L KP
B1385 Benzyl alcohol, >98.0% (GC) 12,1159 100-51-6 C7H8O 18L KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف