جستجوی مواد خام ترکیبی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Package
Acetanilide,99.0% (T) 13,51 103-84-4 C8H9NO 20kg Bag
Acetic acid, ammonium salt, 95.0% (T) 13,495 631-61-8 C2H7NO2 20kg Bag
Acetic acid, glacial, 99.5% (T) 13,56 64-19-7 C2H4O2 20kg Can
Acetic, anhydride, 94.0% (T) 13,57 108-24-7 C4H6O3 20kg Bag
Acetic, anhydride, 94.0% (T) 13,57 108-24-7 C4H6O3 200kg Drum
Acetone, 99.0% 13,67 67-64-1 C3H6O 18L Can
Acetone, 99.0% 13,67 67-64-1 C3H6O 200L Drum
Acetonitrile, 99.0% 13,71 75-05-8 C2H3N 18L Can
Acetonitrile, 99.0% 13,71 75-05-8 C2H3N 200L Drum
Acetonitrile, 99.9% 13,71 75-05-8 C2H3N 150kg Drum

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف