جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0832 Barium hydroxide octahydrate 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 25kg CP
B2401 Barium hydroxide octahydrate, 95.0% 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 500g CP
B2400 Barium hydroxide octahydrate, 95.0% 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 1kg CP
B0046 Barium hydroxide octahydrate, 97.0% (T) 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 500g EP
B1512 Barium hydroxide octahydrate, 97.0% (T) 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 1kg EP
B1054 Barium hydroxide octahydrate, 97.0% (T) 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 25kg EP
B1036 Barium hydroxide octahydrate,>98.0% (T) 13,980 12230-71-6 H2O2Ba·8H2O 500g GR
B0055 Barium nitrate, 98.5% (T) 13,986 10022-31-8 BaN2O6 1kg EP
B0054 Barium nitrate, 98.5% (T) 13,986 10022-31-8 BaN2O6 500g EP
B1033 Barium oxide, granulate, 95.0% 13,989 1304-28-5 BaO 500g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف