جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1108 Benzylamine, 99.0% 13,1127 100-46-9 C7H9N 500mL GR
B1450 Benzylamine, 99.0% 13,1127 100-46-9 C7H9N 100ml GR
B2508 Benzylamine, 99.0% 13,1127 100-46-9 C7H9N 1L GR
B1408 6-Benzylaminopurine, 99.0% 1.01701.0005 1214-39-7 C12H11N5 25g
B0263 6-Benzylaminopurine, 99.0% 1.01701.0005 1214-39-7 C12H11N5 5g
B1420 6-Benzylaminopurine, 99.0% 1.01701.0005 1214-39-7 C12H11N5 50g
B1418 6-Benzylaminopurine, 99.0% 1.01701.0005 1214-39-7 C12H11N5 100g
B1425 6-Benzylaminopurine, 99.0% 1.01701.0005 1214-39-7 C12H11N5 200g
B0262 6-Benzylaminopurine, 99.0% (=N6-Benzyladnine) 1.01701.0005 1214-39-7 C12H11N5 1g
B2050 BES,>99.0% 1.15228.0025 10191-18-1 C6H15NO5S 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف