جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0286 Ether 99.0% C2H5OC2H5 18 L
B2707 1-Butanol, 99.0% (GC) 13,1513 71-36-3 CH3(CH2)3OH 4L EP
T0646 Triethylamine, 99.0% (T) 121-44-8 C6H15N 18L Ep
D2787 Dichloromethane, 99.5% (GC) (=Methylene chloride) 13,6088 75-09-2 CH2Cl2 4 L EP
S4204 Sulfuric acid, 95.0% (T) 7664-93-9 H2SO4 5Kg EP
B2797 Bromine 13,1378 7726-95-6 Br 500g GR
B2798 Bromine,99.0% 13,1378 7728-95-6 Br 1 Kg GR
C3902 Chloroacetic acid, 98% 79-11-8 C2H3ClO2 1Kg EP
B2708 tert-Butyl methyl ether, 98.5% 1634-04-4 (CH3)3COCH3 4 L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف