جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A0108 Acetone, 99.7% (GC) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 1L GR
A1762 Acetone, 99.7%(GC) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 18L GR
A0099 Acetone, > 95 v/v% 12,64 67-64-1 C3H6O 18L NIH
A0100 Acetone, > 95 v/v% 12,64 67-64-1 C3H6O 200L NIH
A1761 Acetone, spectroscopy 13,67 67-64-1 C3H6O 4L
A1759 Acetone,>99.7% 13,67 67-64-1 CH3COCH3 4L HPLC
A1765 Acetonitrile 13,71 75-05-8 C2H3N 4L PRA
Acetonitrile, 99.0% 13,71 75-05-8 C2H3N 18L Can
Acetonitrile, 99.0% 13,71 75-05-8 C2H3N 200L Drum
A1763 Acetonitrile, 99.5% (GC) 13,71 75-05-8 C2H3N 4L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف