جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Z0330 Zinc phosphate 7779-90-0 Zn3(PO4)2 500g
Z0189 Zinc standard solution, 1000ppm 13,10180 7440-66-6 Zn 100ml AAS
Z0223 Zinc standard solution, 100ppm 100ml AAS
Z0089 Zinc stearate 13,10212 557-05-1 C36H70O4Zn 500g EP
Z0300 Zinc stearate, (as Zn) 9.0-13.0% (T) 13,10212 557-05-1 C36H70O4Zn 25kg EP
Z0088 Zinc stearate, (as Zn) 9.0-13.0% (T) 13,10212 557-05-1 C36H70O4Zn 10kg EP
Zinc stearate, 9.0-13.0% 13,10212 557-05-1 C36H70O4Zn 10kg Bag
Zinc sulfate heptahydrate 13,10213 7446-20-0 O4SZn·7H2O 25kg Can
Z0198 Zinc sulfate heptahydrate 13, 7446-20-0 O4SZn·7H2O 10kg KP
Z0199 Zinc sulfate heptahydrate 13, 7446-20-0 O4SZn·7H2O 20kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف