جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A0086 Acetone, 99.0% (GC) (CAN) 13,67 67-64-1 C3H6O 18L CP
A0087 Acetone, 99.0% (GC) (PE) 13,67 67-64-1 C3H6O 18L CP
A0098 Acetone, 99.5% (GC) 13,67 67-64-1 CH3COCH3 18L EP
A0094 Acetone, 99.5% (GC) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 200L EP
A0096 Acetone, 99.5% (GC) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 500mL EP
A1758 Acetone, 99.5% (GC) 13,67 67-64-1 CH3COCH3 4L EP
A0097 Acetone, 99.5% (GC) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 1L EP
A3110 Acetone, 99.5% (GC) (PE DRUM) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 200L EP
A3127 Acetone, 99.7% (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 1gal EL
A1250 Acetone, 99.7% (GC) (=2-propanone) 13,67 67-64-1 C3H6O 500mL GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف