جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Z0073 Zinc oxide, 99.0% 13,10200 1314-13-2 ZnO 20kg EP
Zinc oxide, 99.0% 13,10200 1314-13-2 OZn 20kg Bag
Z0070 Zinc oxide, 99.0% (T) 13,10200 1314-13-2 ZnO 500g EP
Z0076 Zinc oxide, 99.0% (T) 13,10200 1314-13-2 ZnO 1kg EP
Z0196 Zinc Oxide, >99.0 % 12,10279 1314-13-2 OZn 20kg KP
Z0195 Zinc Oxide, >99.0 % 12,10279 1314-13-2 OZn 10kg KP
Z0197 Zinc Oxide, >99.0 % 12,10279 1314-13-2 OZn 25kg KP
Z0351 Zinc oxide, powder, 99.9% 13,10200 1314-13-2 OZn 25g
Z0353 Zinc oxide, powder, 99.9% 13,10200 1314-13-2 OZn 500g
Z0352 Zinc oxide, powder, 99.9% 13,10200 1314-13-2 OZn 100g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف