جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Lithium perchlorate, anhydrous, 95.0% 13,5561 7791-03-9 ClLiO4 10kg Can
L0751 Lithium perchlorate, anhydrous, >99.0% 13,5561 7791-03-9 LiClO4 25g GR
L1100 Lithium perchlorate, anhydrous, >99.0% 13,5561 7791-03-9 LiClO4 500g GR
L0752 Lithium perchlorate, anhydrous, >99.0% 13,5561 7791-03-9 LiClO4 100g GR
Lithium phosphate, >98.0% 10377-52-3 Li3O4P 20kg Bag
L0596 Lithium phosphate,>98.0% (T) 10377-52-3 Li3O4P 500g EP
L0413 Lithium phosphate,>98.0% (T) 10377-52-3 Li3O4P 20kg EP
L0591 Lithium standard solution, 1000ppm 13,5542 7439-93-2 Li 100ml AAS
L0707 Lithium sulfate monohydrate, 99.0% 10102-25-7 LI2SO4·H2O 100g EP
L0708 Lithium sulfate monohydrate, 99.0% 10102-25-7 LI2SO4·H2O 500g EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف