جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
L0164 Lead, granular 13,5414 7439-92-1 500g EP
L0171 Lead, powder, 90.0% (T) 13,5414 7439-92-1 500g EP
L0179 Lecithin, from soybean 13,5447 8002-43-5 500g EP
L0180 Lecithin, from soybean 13,5447 8002-43-5 1kg EP
L0181 Lecithin, from soybean 13,5447 8002-43-5 18kg EP
Lecithin, from soybean 13,5447 8002-43-5 18kg Bag
L0205 Light green SF yellowish 13,5506 5141-20-8 C37H34N2Na2O9S3 25g
L0204 Light green SF yellowish 13,5506 5141-20-8 C37H34N2Na2O9S3 10g
L1042 Light Green SF, yellowish, high purity biological stain 13,5506 5141-20-8 C37H34N2O9S3Na2 10g BIO
L0742 Ligroin, 90.0% 13,5510 8032-32-4 500ml GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف