جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Z0448 Zirconium(IV) oxychloride octahydrate 13,10237 13520-92-8 ZrOCl2·8H2O 25kg
Z0480 Zirconium(IV) oxychloride octahydrate 13,10237 13520-92-8 ZrOCl2·8H2O 500g
Z0447 Zirconium(IV) oxychloride octahydrate 13,10237 13520-92-8 ZrOCl2·8H2O 25g
Z0248 Zirconium(IV) oxychloride octahydrate 13,10237 13520-92-8 ZrOCl2·8H2O 25g GR
Zirconium(IV) oxychloride octahydrate 13,10237 13520-92-8 ZrOCl2·8H2O 25kg Bag
Z0354 Zirconyl chloride hydrate, 99.99% 15461-27-5 ZrOCl2·xH2O 10g HGR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف